سفارش تبلیغ
صبا ویژن

معجزات امام نقی علیه السلام(سرعت بخشیدن به مرکب)

 ونـیـز از ابـوهاشم جعفرى روایت شده که گفت : شکایت کردم به سوى مولاى خود حـضـرت امـام عـلى نـقى علیه السلام که چون از خدمت آن حضرت از سرّ من راءى مرخص مى شوم وبه بغداد مى روم شوق ملاقات آن حضرت را پیدا مى کنم ومرا مرکوبى نیست سواى ایـن یـابـوکـه دارم وآن هـم ضعف دارد واز آن حضرت خواستم که دعایى کند براى قوت من بـراى زیـارتش ، حضرت فرمود: ( قَوّاکَ اللّهُ یا اَباهاشِمٍ وَ قَوّى بِرْذَوْنَکَ ) . خدا تورا قوت دهد وقوت دهد یابوى تورا.
پـس از دعـاى آن حـضـرت چـنـان بـود کـه ابـوهـاشم نماز فجر در بغداد مى گذاشت وبر یـابـوى خـود سـوار مـى گـشـت وآن هـمـه مـسافت مابین بغداد وسامره را طى مى کرد و وقت زوال هـمـان روز را بـه سـامره مى رسید واگر مى خواست برمى گشت همان روز به بغداد واین از دلایل عجیبه بود که مشاهده مى گشت .

امام نقی علیه السلام


معجزه امام نقی علیه السلام(تعلیم معجزه آساى 73 زبان)

تعلیم معجزه آساى 73 زبان
ابـن شـهـر آشـوب وقطب راوندى از ابوهاشم جعفرى روایت کرده اند که گفت : خدمت حـضـرت امـام على نقى علیه السلام شرفیاب شدم پس با من به زبان هندى تکلم کرد من نـتـوانـسـتم درست جواب دهم ودر نزد آن حضرت رکوه اى بود مملواز سنگریزه پس یکى از سنگریزه ها را برداشت ومکید پس نزد من افکند من آن را در دهان گذاشتم وبه خدا سوگند کـه از خـدمـت آن جـنـاب بـرنـخـاسـتـم مـگـر آنـکـه تـکـلم مى کردم به هفتاد وسه زبان که اول آن زبان هندى باشد.

امام نقی علیه السلام


در ذکر معجزات امام نقی علیه السلام، (نگین گرانبها)

نگین گرانبها
 در ( اءمـالى ) ابن الشیخ از منصورى وکافور خادم مروى است که در سرّ من ر.ى حـضـرت هـادى عـلیـه السـلام همسایه اى دات که اورا یونس نقاش ‍ مى گفتند وبیشتر اوقـات خـدمت آن حضرت مى رسید وآن جناب را خدمت مى نمود. یک روز وارد شد خدمت آن جناب در حـالتـى کـه مـى لرزیـد وعـرض کـرد: اى سـیـد مـن ! وصـیـت مـى کـنـم کـه بـا اهل بیت من خوب رفتار کنى ، حضرت فرمود: مگر چه خبر است ؟ وتبسم مى کرد. عرض کرد که موسى بن بغا یک نگینى به من داد که آن را نقش کنم وآن نگین از خوبى قیمت نداشت من چـون خـواسـتم آن نگین را نقش کنم شکست و++دوقسمت شد وروز وعده فردا است وموسى بن بغا [یا] مر
ا هزار تازیانه مى زند
+++ یـا خـواهـد کـشـت . حـضـرت فـرمـود: ایـنـک بـروبـه منزل خود تا فردا شود همانا چیزى نخواهى دید مگر خوبى . روز دیگر صبحگاهى خدمت آن حـضـرت رسـیـد عرض کرد پیک موسى به جهت نگین آمده است . فرمود: برونزد اونخواهى دیـد جـز خـیـر وخـوبـى . آن مـرد دیـگـربـاره گـفـت کـه الحـال مـن نزد او روم چه بگویم ؟ حضرت فرمود: توبرونزد اووگوش کن چه با تومى گـویـد هـمـانـا جـز خـوبـى چـیـز دیـگر نخواهد بود. مرد نقاش رفت وبعد از زمانى خندان بـرگـشـت و عرض کرد: اى سید من ! چون رفتم نزد موسى مرا گفت : جوارى من در باب آن نگین با هم مخاصمت کردند آیا ممکن مى شود که اورا دونصف کنى تا دونگین شود که نزاع ومـخـاصـمـه آنـهـا بر طرف شود. حضرت چون این بشنید خدا را حمد کرد و فرمود: چه در جواب اوگفتى ؟ گفت : گفتم مرا مهلت بده تا فکرى در امر آن کنم ، حضرت فرمود: خوب جواب گفتى .

امام نقی علیه السلام


احترام بى اختیار مخالفان حضرت امام نقی علیه السلام

امـین الدّین طبرسى از محمّد بن حسن اشتر علوى روایت کرده که گفت : من و پدرم بر در خـانـه مـتـوکـل بـودیـم ومـن در آن وقـت کـودک بـودم وجـمـاعـتـى از طـالبـیـیـن و عـباسیین وآل جعفر حضور داشتند وما واقف بودیم که حضرت ابوالحسن على هادى علیه السلام وارد شـد تـمـامـى مـردم بـراى اوپـیـاده شـدنـد تـا آنـکـه حـضـرت داخـل خـانـه شـد. پـس بـعضى از آن جماعت به بعضى دیگر گفتند که ما چرا پیاده شدیم بـراى ایـن پسر نه اواز ما شرافتش بیشتر است ونه سنش زیادتر است ، به خدا سوگند که براى اوپیاده نخواهیم شد. ابوهاشم جعفرى گفت : به خدا که وقتى اورا ببینید براى اوپـیـاده خـواهـیـد شـد در حالى که خوار باشید. پس زمانى نگذشت که آن حضرت تشریف آوردنـد چـون نـظـر ایـشـان بر آن حضرت افتاد تمامى براى اوپیاده شدند ابوهاشم به ایـشـان فـرمـودنـد: آیـا شـمـا نـگـفـتـید که ما پیاده نمى شویم براى او چگونه شد پیاده شـدیـد؟! گـفـتـند: به خدا سوگند که نتوانستیم خوددارى کنیم تا بى اختیار پیاده شدیم

 

امام نقی علیه السلام


سوالی از خانمهای محتزم

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

بازهم یه سوال برام پیش اومده، اینبار مخاطب خانم های محترم میباشند.

سوال؟

چرا انتظار دارید همسرانتان با دیدن این فیلم هایی که از صدا و سیما پخش میشود سرتان هوو نیاورند؟

مطمئن باشید، هنگامی که فیلمی پخش میشود که در آن یک بازیگر که بسیار زیباتر از شماست(البته شاید شما آن بازیگر را زیبا تر از خود ندانید! که این در نظر همسرتان اهمیتی نخواهد داشت...) در آن نقش مثبتی را ایفا میکند که هیچ گونه عیبی ندارد و کاملا معصوم جلوه میکند احتمالا همسرتان را  نسبت به شما سرد خواهد کرد...

و اگر نتواند همسر دیگری اختیار کند احتمالا از زندگیش نیز دلسرد خواهد شد.

چرا که خداوند به انسانها فرمان میدهد:

"به مؤمنان بگو چشمهاى خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگیرند، و عفاف خود را حفظ کنند; این براى آنان پاکیزه‏تر است; خداوند از آنچه انجام مى‏دهید آگاه است" آیه 30 سوره نور

البته این دستور به شما خانمهای محترم هم داده شده است:

به زنان با ایمان بگو چشمهاى خود را (از نگاه هوس ‏آلود) فروگیرند، و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را -جز آن مقدار که نمایان است- آشکار ننمایند و (اطراف) روسرى‏هاى خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)، و زینت خود را آشکار نسازند مگر براى شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم‏کیششان، یا بردگانشان (کنیزانشان)، یا افراد سفیه که تمایلى به زن ندارند، یا کودکانى که از امور جنسى مربوط به زنان آگاه نیستند; و هنگام راه رفتن پاهاى خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود (و صداى خلخال که برپا دارند به گوش رسد). و همگى بسوى خدا بازگردید اى مؤمنان، تا رستگار شوید!" آیه 31 سوره نور

که فکر نکنم با این فیلم ها و اصرار شما برای دیدن قسمت های مختلف آن امکان تقوا پبشه کردن رو پیدا کنند و بتوانند چشمان خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند

 


ماه رمضان در راه است

 

سلام

ماه رمضان در راه است...

ماه رمضان

خدا کنه امسال سال خود سازی باشه برامون...

و این فیلمهای صد من یک غاز باعث غفلتمان از این ماه نشوند.

دقت کردید چه طور میگذره...

جای اینکه به خدا فکر کنیم، و به فکر خود سازی باشیم. فکرمان رو موضوع یه فیلم که قراره امشب بقیه اش پخش بشه به خودش مشغول میکنه...

حالا خدا نکنه اگه بازهم مثل سالهای قبل بین این بازیگرها دل وقلوه رد و بدل شه و صدا و سیما بخواهد تا 2تا بازیگر به ظاهر زیبا رو عاشق هم بکنه! و فکر مردم رو به این نوع دختر بازی مدرن مشغول کنه! آخ که این صحنه چطور با دل جوانهای مردم بازی خواهد کرد و چطور ماهی را که برای خودسازی بهترین ماه هاست را بی اثر خواهد کرد...

خدا یا از شر این صدا و سیما به خودت پناه می برم...


نوار مبتذل

سلام

یه سوال برام پیش اومده

چرا
بعضی وقتها تو ماشین (مسافر کش) کسی (راننده) نوار قرآن میذاره همه (یا
اکثر) مسافرین بهش گیر میدن که آقا مگه کسی مرده چه خبره ببندش، کمش کن!
اما اگه کسی نوار مبتذل، (خواننده های زن و...) بذاره هیچکس جیکش در نمیآد؟
اگه کسی هم حرف بزنه انگار داره جد و آباد راننده رو فحش میده! البته این
سوال برای خانه ها هم صدق میکنه!
دوستی از جنس مخالف


چرا بعضی
از کسانی که مسلمان هم هستند دوستی از جنس مخالف (نامحرم) دارند؟
!


شاید آیه 5
سوره مائده را نخوانده اند
:


امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال
شده; و (همچنین) طعام اهل کتاب، برای شما حلال است; و طعام شما برای آنها حلال; و
(نیز) زنان پاکدامن از مسلمانان، و زنان پاکدامن از اهل کتاب، حلالند; هنگامی که
مهر آنها را بپردازید و پاکدامن باشید; نه زناکار، و نه دوست پنهانی و نامشروع
گیرید
. و کسی که انکار کند آنچه را باید به
آن ایمان بیاورد، اعمال او تباه می‏گردد; و در سرای دیگر، از زیانکاران خواهد بود
.


جالبه
خداوند بلافاصله بعد از آوردن جمله زناکار نباشید جمله "و نه دوست پنهانی و
نامشروع گیرید"  را آورده که ظاهرا نشاندهنده میزان زشتی این کار میباشد 


روشنفکر!

یه سوال دیگه؟

چرا بعضی از کسایی که ادعای
روشنفکری دارند با انسانهای چادری بد برخورد میکنند و انتظار دارند چادر
خود را کنار گذاشته و حتی لخت تو کوچه و خیابان بگردند!؟اولین شرط بازیگر شدن

آیا میدانید اولین شرطی که برای بازیگر شدن وجود داره چیه؟

پول؟

       نه

علم؟

       نه، نه

پارتی؟

       نه، نه، نه

اولین شرطش بی حیاییه!

تو وقتی بازیگر میشی باید آنقدر حیا رو بیاری پایین که به هر غریبه ای به عنوان زن یا شوهرت نگاه کنی و باهاش مثل اون رفتار کنی، تازه عاشقشم بشی، به عبارتی دیگه یه جورایی عبد ذلیل فیلمنامه نویس شی!هرچی اون گفت بی چون چرا بگی چشم! بی خیال خدا!! شاید یه دلیل اینکه فیلمهای ما توی زمینه درام یا همون ردو بدل کردن دلو قلوه بین بازیگرا زیاد شده همین باشه

البته این شرط در مورد افراد کمی از کسانی که بازیگر شده اند صدق نمی کند(مانند کسی که نقش امام رضا علیه السلام رو بازی کرد و از این قبیل...).


بعد از نوشتن این متن یه بنده خدایی از مرتکب حق الناس شدن در رابطه با بازیگران بهم اخطار داد و اعتقاد داشت که مرتکب حق الناس شده ام

برخود لازم دیدم چند خطی توضیح در رابطه با این پست بدهم

اینجانب با نوشتن این پست فقط می خواستم زشتی این کار را آشکار کنم. و امیدوارم بازیگران هم متوجه زشتی این کار بشوند و دست از این کار بردارند، یا حداقل کسانی که میخواهند این کار را پیشه خود کنند، بدانند آنچه را باید.

ضمنا لازم دانستم در آخرین جمله بالا کلمه (از این قبیل ...) را بیشتر شرح دهم تا خدای ناکرده مرتکب حق الناسی نسبت به شخصی نشده باشم

منظورم از "از این قبیل..." کسانی بودند که در این بین با جنس مخالفشان دل و قلوه رد و بدل نمیکنند و زنانی که زینت خود را (که لباسهای زیبا ، آرایش و ... هم شامل حالش میشود) به عرصه نمایش نمیگذارند و زنان و مردانی که با مردان و زنان نامحرم مانند محارمشان برخورد نمیکنند

کلمه "افراد کمی" که در آخرین جمله بالا را هم نوشته ام را پس میگیرم و قضاوت آن را با خوانندگان محترم میگذارم. و شما را به این فکر دعوت میکنم که آیا میشود با وضع سینمای موجود با مردان و زنان نامحرم مانند محارم برخورد نکرد؟ و با آنها گرم نگرفت مانند یک برادر یا یک خواهر و با آنها شوخی نکرد مانند یک همسر!!!

و کارهایی را انجام نداد که خداوند میخواهد فقط بین محارم این کارها باشد نه بین نامحرمان

بگذریم از اینکه در این رشته هرکس وارد شود محدودیت فردی نخواهد داشت یعنی برخورد با یک شخص به عنوان محرم(حتی اگر آن شخص یکی از محارمش باشد) مانند برخورد با نامحرم خواهد بود چون این نوع شوخی و برخورد گرم و ... در مقابل دیدگان چندین میلیون نامحرم انجام میشود و احتمالا 99% این نامحرمان خود را جای محرم این بازیگر قرار خواهند داد!